Legislație comunitară

Ghidul COCOF privind instituirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea corecțiilor financiare pe care Comisia trebuie să le aplice, în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice, asupra cheltuielilor finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate

Comunicarea interpretativă a Comisiei privind regulile aplicabile achiziţiilor publice care sunt sub pragul comunitar

REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuţie din partea FSE 

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1605/2002 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) Nr 1828/2006 din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr.1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului Nr,1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regională

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) nr. 1995/2006 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

REGULAMENTUL (CE) nr. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.