Legislație națională

Ordinul M.F.E nr. 2690 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicarea a prevederilor art. 11¹ din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11¹ din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale – click aici

O.U.G. nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile – click aici

H.G. nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit – click aici

O.U.G. nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile – click aici

H.G. nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013 – click aici

H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare – click aici

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare – click aici

O.U.G. nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă – click aici

O.G. 12/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență – click aici

H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările ulterioare – click aici ; norme click aici

H.G. nr. 452/2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012 – click aici

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare – click aici

O.U.G. nr. 47/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare – click aici

H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare – click aici.

H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare – click aici

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare – click aici

O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – click aici.

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte emise în aplicarea acestora – click aici

Ordinul M.F.E. nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări – click aici

Ordinul M.F.E. nr. 1190/19.11.2014  pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul  „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 – click aici

Ordinul M.F.E. nr. 1191/19.11.2014   pentru  aprobarea  Instrucțiunii  aferente  Ordinului  ministrului  fondurilor  europene  nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul  „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări – click aici

Instrucţiuni ANRMAP privind aplicarea prevederilor art.188 alin.2 lit.d) şi art.188 alin.3 lit.c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – click aici

Ordin comun pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmte de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice – click aici

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/29.01.2009 şi 634/03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cu modificările şi completările ulterioare – click aici

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/26.07.2012 şi nr.744/23.07.2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007-2013, cu modificările ulterioare – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.