Manualul de implementare, versiunea revizuită octombrie 2015

Manualul de implementare, versiunea revizuită, are ca scop facilitarea înţelegerii unitare a procesului de implementare a proiectelor cofinanţate din FSE prin PO DCA şi de a prezenta:

  • structurile din cadrul DDCA implicate şi rolul lor;
  • modul de implementare a proiectelor;
  • formatul documentelor şi rapoartelor ce vor fi întocmite de Beneficiari, precum şi termenele de transmitere a acestora.

Următoarele modificări principale au fost operate față de versiunea februaruie 2015:

  1. Capitolul 2 – Achiziţii în cadrul proiectului
  • 2.1 – Au fost înlocuite instituțiile ANRMAP și UCVAP, cu noua structura inființată ANAP;

– Au fost aduse precizări privind conformitatea totală/parțiala a contractelor solicitate la plată, raportat la documentele transmise de beneficiarii finanțați prin PO DCA;

  • 2.2 (2.2.1.1) – A fost adăugată o precizare privind modalitatea de estimare a valorii contractului de achiziție, în scopul evitării divizării;
  • 2.4 – Au fost introduse precizări privind înlocuirea experţilor cheie nominalizați în  cadrul contractelor de achiziții. În cazul în care unul dintre experţii ofertantului câştigător este înlocuit, Beneficiarul, va notifica AM PODCA privind modificările  intervenite în echipa de experți, iar anexat notificării va transmite o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că noua  persoană nominalizată nu face parte din conducerea autorităţii contractante şi/sau din echipa  de implementare a proiectului (Anexa 29).
  1. Capitolul 3 – Eligibilitatea cheltuielilor

– au fost introduse noi precizări privind salariile membrilor echipei de implementare, referitor la majorarea salarială acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, care trebuie să fie aplicată numai la salariul de bază, nu și asupra  sporului pentru condiții vatamătoare(daca este cazul).

– au fost introduse noi precizări referitoare la decontarea cheltuielilor privind deplasarea. În ceea ce privește stabilirea distanței, este considerată cheltuială eligibilă numai contravaloarea numărului de km parcurși pe distanţa cea mai scurtă stabilită utilizând exclusiv unul din site-urile www.distanța.ro sau www.google.ro/maps și este obligatorie prezentarea, ca document justificativ, a print-screen-ului efectuat la data stabilirii distanței. Bonul fiscal de combustibil necesar pentru determinarea valorii combustibilului de rambursat trebuie să aibă înscris codul de identificare fiscală al instituției/operatorului economic care decontează contravaloarea transportului. Deasemenea este obligatorie depunerea unei declarații pe propria răspundere a persoanei care efectuează deplasarea cu autoturismul personal, în care să menționeze că s-a deplasat cu autoturismul personal și că a prezentat pentru determinarea valorii combustibilului bonul fiscal nr…. din data….

– pentru asigurarea unui management financiar eficient și riguros au fost întoduse precizări cu privire la  faptul că pentru persoanele care utilizează echipamentele/servicii de telefonie, internet etc., aflate în dotarea instituției sau finanțate din alte proiecte., nu se pot achiziționa prin proiect dotări/echipamente sau alte servicii similare.

Anexe:

În cadrul Anexei 5, au fost modificate unele precizări referitoare la documentele justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile și efectuării plății (deplasare, calculul distanței și precizare CUI pe bonurile de benzină) precum și obligația beneficiarului de a transmite declarațiile pe propria răspundere a persoanelor care efectuează deplasarea cu autoturismul personal, în care acestea menționeză că s-au deplasat cu autoturismul personal și că au prezentat pentru determinarea valorii combustibilului bonul fiscal nr…. din data…..,iar în cazul cheltuielilor de tip FEDR efectuate pentru funcționarea echipei de implementare obligația beneficiarului de a transmite lista cu persoanele cărora le-au fost repartizate bunurile respective și semnătura acestora, care să ateste faptul că nu utilizează echipamente similare finanțate din alte proiecte sau din dotarea instituției.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.