Sesizări nereguli

Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PO DCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli astfel:

 – sesizare în scris, transmisă prin postă

– depusă personal la sediul autorităţii de management

– poşta electronică, la adresa: nereguli@podca.ro

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului sau localizarea beneficiarului. În acest sens, recomandăm utilizarea formatului standard F SN – click aici

Sesizările privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, fără ca aceste semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu asupra expeditorului. Confidenţialitatea în ceea ce privește identitatea avertizorului de nereguli va fi păstrată cu stricteţe.

În baza prevederilor art. 29 ale OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, „în cazul în care un beneficiar de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora semnalează – ca urmare a activităţii proprii de management şi control – o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligaţia raportării ei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu care a încheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finanţare, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată i-a fost sau nu rambursată”, beneficiarul va utiliza, conform anexei 2 din HG 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, formatul standard Notificare neregulă/fraudăclick aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.