Consideraţii generale

Consideraţii generale – click aici

Toți Beneficiarii AM PO DCA trebuie să completeze Raportul Financiar în format Excel (în conformitate cu Anexa 7 a manualului de implementare) și să îl transmită, pe e-mail, la adresa stefania.tache@podca.ro.
Toate documentele justificative transmise pentru cererile de rambursare trebuie să fie îndosariate în bibliorafturi având pe cotor menţionat codul SMIS al proiectului şi numărul cererii de rambursare depuse (de exemplu: cod SMIS 26958, CR nr.2).De asemenea, beneficiarii care, până în prezent, nu au depus cereri de rambursare la AMPODCA, trebuie ca anterior transmiterii acestora, să-și modifice secțiunea 4.1. în sensul celor mai sus-menționate.Vă atragem atenția că, datele din secțiunea 4.1. nu trebuie să genereze modificări ale valorilor liniilor bugetare aprobate prin ultima variantă de buget.

Documentele vor fi transmise la adresa de e-mail: amdca@podca.ro în următoarele formate: excel și pdf (cu semnătura și ștampila reprezentantului legal), în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei solicitări.Totodată, documentele vor fi transmise Autorității de management și în format letric, cu adresă de înaintare, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal.Documentele care nu sunt transmise conform solicitării de mai sus nu vor putea fi înregistrate la Autoritatea de management ca primite, drept urmare nu vor fi prelucrate.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.